Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w LILLE

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedziba w Lille

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kluk.
 • E-mail: lille@orpeg.pl
 • Telefon: +33 0679819849

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille
 • Adres: Rue du Mal Assis
  59000 Lille
 • E-mail: lille@orpeg.pl
 • Telefon: +33 0679819849

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille:

tel. +33 0679819849

e-mail: lille@orpeg.pl

Wejście do budynku jest od ulicy Rue du Mal Assis

Do wejścia prowadzi chodnik.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.